Search This Blog

About us

१५ वायलेस कॉलनीऔंध पुणे ७.फ़ोन ९१-२०-२५८८८५४७. M:9604040305

डॉ. विजया दिनकर मुजूमदार यांना वैद्यकीय क्षेत्रात ३० वर्षांचा अनुभव आहे आणि सुभाष दिनकर मुजूमदार यांना वैद्यकीय संशोधन आणि औषध निर्माण या क्षेत्रात २५ वर्षांचा अनुभव आहे.

ScienceDaily: Health & Medicine News

ScienceDaily: Alternative Medicine News

आहार व आरोग्य

NCCAM Featured Content